• شکایت ورد غیره مجاز وخسارت وارده وفحشای به زن سریدار.
  • به استحضارمیر ساند: 1- اینجانب حسین سمائی یک فقره ویک تعویض یک کالتنامه تصویرپیوست: به آقایان محمد رضا رجالی وعلی محمد رجالی مالکان شرکت پتروشیمی رجال جهت پشتبانی خرید کالا مواد اولیه جهت شرکتهای داده ام ولی متعاسفانه اقدام فروش آنها به عوامل خودشان کرده اند ؟ 2- دوستگاه آپارتمان درهمان پلاکهای بالا بصورت فروش وقولنامه ازطرف شرکت تعاونی فکور با امشاء اینجانب ومدیرعامل بدون مهرشرکت جهت تامین 1740 تن مواد اولیه بعنوان گارنتی فروخته ودرقولنامه بدوشماره فاکتور که موادها طی آن تحویل گردید ولی این فقره فاکتور حدودآ 85 کامیون 18 چرخ باید با برنامه مشخص حمل ودرب کارخامه شرکتهای تحویل گردد که این امر انجام نشد واینها را برای واین قولنامه را برای دریافت خوراک از شرکت نفت ودریافت سهمیه نوشته بود ولی نه کالا تحویل شد ونه ماخبر داریم : متعاسفانه عملان کلاهبری اشکارنموده و350 نفرنیروشغل درشرکتها بعلت ندادن مواد اولیه بیکارشده اند وخسارت فروانی به شرکتها واعتبار تجاروحثیتی وارد گردید. { اما ان دوپلاک هم را به همان عوامل خود فروخته واقدام به تخلیه اینجانب نموده اند این مالک ازسال 1372 درمالکیت بنده وشرکتها وتصرف است.: تصویرمدارک پیوست:
1400/07/01

فایل ضمیمه

1400/07/01

سلام هزينه مشاوره شما ده هزار تومان است بعد از پرداخت در خدمت شما خواهم بود

-->