• اجاره نامه رستوران وکافی شاپ وچایخونه در حال کار
  • یک اجاره نامه برای یک مجموعه سه طبقه به نام نازگل که دو طبقه ان را با اشپزخانه ومحیط بیرون وکلیه لوازم مربوط به کار طبق لیست ضمیمه به بنده به مبلغ ۱۵۰ میلیون پیش وناهی سی میلیون تومان اجاره بدهند ودر صورتیکه مستلجر قصد فسخ قرارداد قبل از موعد را داشت با پرداخت یک اجاره کامل این حق را دارد
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

-->