• درخواست اعاده دادرسی ماده ۴۷۷
  • باسلام درخصوص رفع حبس و بانظر به جزییات حکم درفقدان سابقه وعدم تجدیدنظرخواهی درمهلت مقرروعدم توزین مناسب بدون کاور مواد مکشوفه وعدم ارسال بابت تعیین خلوص مواد واقراربنده درمراحل تحقیق ودادگاه وبه لحاظ تاهل وعائله و موقعیت اجتماعی وشغلی (کارمندبانک)
1400/07/01

فایل ضمیمه

-->