• خیانت در امانت و جعل
  • از حساب من سو استفاده شد مورد استفاده شخص ثالث قرار گرفته اون شخص طبق پرینتهای حساب براشون خرید انجام داده از غیاب بی اطلاعی من استفادهکردن من رامورد اتهام قراردادن بااین عنوان که شخصی باانها تماس تلفنی گرفته کارت بانکی خود را برداشته مراجعه کردن بهخود پرداز مبلغی راواریز به حسابم کردن
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

-->