• قتل عمد
  • سلام وقتون بخیر من در یک درگیری خیابانی بدون قصد و نیت با کسی درگیر شدم و او را حل دادم و سرش خورد به دیوار و کشته شد. چیکار کنم؟
1400/07/01

صثقفاصث4قفاصقفا ثقفغث56غ

-->