• انتقال سهام
  • سلام. آیا من سهام خودم در یک شرکت سهامی را به شخص دیگری منتقل کردم. آیا این موضوع حتما باید آگهی شود؟
1400/07/01

با سلام. انتقال سهام در شرکت های سهامی نیاز به آگهی شدن ندارد. تغییرات اساسنامه شرکت و ترکیب هیات مدیره و مدیر عامل باید در روزنامه رسمی آگهی شود.

-->