• درگیری وضرب وجرح
  • آیا چون متهم در دادسرا ضرب وجرح را انکار مینماید با نامه پزشکی قانونی میتوان اورا محکوم کرد؟
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

درود بر شما. بله نامه پزشکی قانونی خود دلیلی برای محکمه است ولی بستگی به شرایط موضوع دارد. به طور کلی نامه پزشکی قانونی قابل استناد است.

-->