• ویزای کاری
  • ویزای کاری چقدر هزینه دارد
1400/07/01

سلام هزینه دریافت ویزاهای کاری با توجه به اینکه از چه کشوری و چه نوع ویزای کاری درخواست شده متفاوت است و تا شرایط شخص متقاضی مهاجرت بررسی نشود امکان تعیین هزینه حتی به صورت تقریبی هم وجود ندارد

-->