• اعتراض ثالث اجرایی با مبایعه نامه عادی چگونه است؟
  • اعتراض ثالث اجرایی با قولنامه عادی ملکی که در رهن بانک ملی باشد چگونه میباشد. متن مشاوره : ۱. تاریخ قولنامه عادی سال ۹۷میباشد. ۲. سال رهن در بانک ملی سال ۹۵ میباشد. ۳.سال توقیف ملک سال ۹۸ میباشد. توقیف بصورت تامین خواسته میباشد . و هنوز رای قطعی نشده است. ۴. تعدا توقیف از ۸ شعبه میباشد ۴ شعبه دادگاه حقوقی و ۴ شعبه شورای حل اختلاف در شعب مختلف. چه اقداماتی باید به عنوان اعتراض ثالث اجرایی انجام بدیم. ۵. ۳نفر ذیل قولنامه به عنوان شاهد میباشد حتی خود مدیر مشاور املاک. ۶.اشتراک اب و برق و گاز هم به نام معترض ثالث اجرایی تغییر یافته. ۷. ملک در تصرف مالکی هست که سند بنام او هستو طبق قولنامه مقرر شده در مورخ ۹۹/۰۷/۳۰ وام بانک تسویه شود و ملک تحویل خریدار شود.  لطفا راهنمایی فرمایید. باتشکر و سپاس
1400/07/01

هر گاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول توقیف شده شخص ثالثی اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود. در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق، برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت نماید.

-->