• تا چه زماني زن مي تواند مطالبه مهريه كند؟
  • همسرم پارسال فوت كردند و مهريه من را نداده بودند. آيا بعد از فوت هم مي توانم مهريه ام را طلب كنم؟
1401/01/28

سلام . طبق ماده1082 قانون مدني به مجرد عقد زن مالک مهر میشود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید لذا بعد از فوت هم خانم مالك مهريه است و مهريه او از ماترك متوفي داده مي شود.

-->